ویژه های خبری

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 820

پنج شنبه, 25 آبان 1391 ساعت 08:24

صورتجلسه شماره 473

   چهارصد و هفتاد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 10/8/91 در محل شورا با حضور اعضاء  به رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 28528/35061 مورخ 7/8/91 منضم به نقشه املاك مجاورين پرونده ملكي  شماره 35061 كه ملك موردنظر از املاك ملارد به مساحت 115 مترمربع با كاربري فضاي سبز و مدارك مالكيت بصورت قولنامه اي كه مالك درخواست ديواركشي ملك فوق را دارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر  پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و اعمال ماده واحده مورد موافقت قرار گرفت. ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 27716/41869 مورخ 1/8/91 بنا به تقاضاي تعدادي از اعضاي شورا مجدداً در جلسه مطرح كه پرونده مؤدي به شماره 41869 منضم به نقشه درصد ساخت از املاك مجاور كه ملك موردنظر واقع در سرآسياب به مساحت 140 مترمربع با كاربري كارگاههاي غيرمزاحم و مدارك مالكيت بصورت قولنامه اي كه مالك با عنايت به ساخت و ساز صورت گرفته در پلاك اصلي تقاضاي اخذ مجوز ساخت را دارد در جلسه مطرح   كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات به تصويب رسيد. (با 3 رأي)‌  مخالفين : آقايان سيدلر و همداني ، غايبين: آذرميان و شادمهري  3- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 9043/1/2947 مورخ 8/8/91 درخصوص ابهامات وارده  به تعدادي از بندهاي صورتجلسه شماره 470  شوراي اسلامي شهر ملارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-3- در مورد بند چهارم مقرر گرديد كه اعلام شود با توجه به وضعيت مالي شهرداري تصميم گيري شده است.  ( با 3 رأي ) ، موافقين : آقايان سيدلر ، همداني و اكبري ، مخالفين : آقاي خلج و خانم حيات بيني 2-3- در مورد بند 12 مقرر گرديد نظر فرمانداري محترم تأمين شود. (با 5 رأي) 3-3- در مورد بند 2 مقرر گرديد موضوع جهت اعلام نظر فرمانداري محترم به شهرداري ابلاغ شود. ( با 5 رأي )  غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 28539/31759 مورخ 7/8/91 درخصوص پرونده ملكي شماره 31759 متعلق به ملك آقاي غلامحسين رضايي شنجي منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين شهرداري و نامبرده به شماره 18546/31759 مورخ 26/5/91 مبني بر اخذ مجوز اضافه اشكوب كه ملك موردنظر به مساحت 308 مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهر با كاربري مسكوني مي باشد كه به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : 1-4- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز اضافه اشكوب كه شامل فروش تراكم و ساير عوارض قانوني مي گردد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر به حساب شهرداري واريز نمايد. 2-4- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز اضافه اشكوب به صورت طبقه چهارم مسكوني : 8/184 مترمربع به نام مشاراليه اقدام نمايد. تبصره : طبق ضوابط حداكثر تراكم مسكوني در منطقه موردنظر 120% خالص در سه طبقه به صورت  180% ناخالص مي باشد و مالك درخواست 60% تراكم مازاد دارد كه مجموعاً 240% تراكم درخواستي مي باشد  در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري مشروط به تأمين پاركينگ و اخذ مجوز كميسيون ماده 5 با رعايت ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي )       غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري   اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)     الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
پنج شنبه, 25 آبان 1391 ساعت 08:18

صورتجلسه شماره 472

   چهارصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 8/8/91 در محل شورا با حضور اعضاءبه رياست آقاي محرم خلج تشكيل و پس از تلاوتي چند از كلام ا... مجيد دستور جلسه توسط منشي جلسه قرائت كه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1- نامه شهرداري به شماره 26356/178 مورخ 22/7/91 منضم به نامه سازمان مديريت پسماند مبني بر نصب سيستم CMS پرتال بمبلغ 000/545/55 ريال از محل اعتبارات ماده 16 رديف 416607 شهري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. ( با 5 رأي ) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 2- نامه شهرداري به شماره 28301/138 مورخ 6/8/91 درخصوص كشف بيش از 4500 كيلو گرم مواد مخدر در شهرستان ملارد در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي درخواست گرديده كه شهرداري مبلغ يكصد ميليون ريال به پرسنل زحمت كش مجموعه نيروي انتظامي از محل رديف 416609 ماده 16 رديف اختصاص دهد در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري با امعان نظر به تمهيدات                   صورت گرفته مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و  به تصويب رسيد. (با 3 رأي)‌ مخالفين : آقايان اكبري و همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري  3- نامه شهرداري به شماره 27759/177 مورخ 1/8/91 درخصوص ارسال تصوير فاكتورهاي هزينه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ملارد مبني بر برگزاري سامانه نشاط اوغات فراغت بمبلغ 000/350/156 ريال از محل اعتبارات برنامه 306 پروژه 3060909102 عمراني كه بمدت 3 ماه برگزار شده است در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهادات شهرداري مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد. ( با 4 رأي ) . موافق : آقاي خلج ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 4- نامه شهرداري به شماره 28061/40726 مورخ 2/8/91 منضم به درخواست آقاي مهدي رادفر درخصوص بهره مندي از معافيت بخشي از عوارض صدور پروانه نامبرده طبق تبصره 4 معافيت و تشويقات تعرفه عوارض مصوب سال 1391 معافيت كاركنان شهرداري در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شهرداري  با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه مالي شهرداري مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. ( با 5 رأي) ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 5- نامه شهرداري به شماره 27947/16282 مورخ 2/8/91 درخصوص ارسال پرونده شماره 16282 متعلق به آقاي ابراهيم پرو منضم به صورتجلسه تنظيمي في مابين نامبرده و شهرداري مبني بر اخذ مجوز ديواركشي  كه ملك موردنظر به مساحت 1500 مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهر و فاقد كاربري مي باشد به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-5- مقرر گرديد درصورت موافقت از سوي مراجع ذيربط مودي هزينه هاي مربوط به صدور مجوز ديواركشي كه شامل امتيازات و ساير عوارض قانوني مي گردد را مطابق با آخرين تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر به حساب شهرداري واريز نمايد. 2-5- مقرر گرديد شهرداري پس از انجام مراحل فوق توسط مالك نسبت به صدور مجوز ديواركشي به طول 170 متر به نام مشاراليه اقدام نمايد. در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري قبل از اجراي توافقنامه نسبت به اخذ مجوز كارگروه تخصصي كميسيون ماده 5 استان تهران و اخذ مجوز جهاد كشاورزي شهرستان اقدام نمايد كه اين پيشنهاد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد. (با 5 رأي )                       غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 6- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 8861/1/2947 مورخ 3/8/91 درخصوص ابهام وارده به تعدادي از بندهاي نشست شماره 469 مورخ 23/7/91 شوراي اسلامي شهر ملارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي به شرح ذيل تصميم گيري شد : 1-6- در مورد بند يك مقرر گرديد شهرداري نسبت به تأمين نظر فرمانداري محترم اقدام نمايد. 2-6- در مورد بند شماره بيست مقرر گرديد شهرداري نسبت به تأمين نظر فرمانداري محترم اقدام نمايد. لذا پيشنهادات فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.( با 5 رأي ) ،‌ غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 7- نامه دبير محترم شورا به شماره 4281/32 مورخ 18/7/91 درخصوص طرح مجدد نامه شهرداري مبني بر جايزه خوش حسابي و همچنين نامه شهرداري به شماره 28564/120 مورخ 7/8/91 درخصوص اعمال و اعطاي جايزه خوش حسابي به ميزان 15% به متقاضيان دريافت پروانه ساختمان و بدهي موديان   به مناسبت دهه كرامت و اعياد خجسته قربان و غدير درصورت پرداخت نقدي به مدت دو ماه در جلسه مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد فوق الذكر با عنايت به نامه شماره 2309/226/م/627 مورخ 29/10/1390 فرمانداري محترم و تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1366 مورد مخالفت قرار گرفت و به تصويب نرسيد.( با 3 رأي ) ، موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري 8- نامه فرمانداري محترم شهرستان ملارد به شماره 8875/1/2947 مورخ 2/8/91 درخصوص ابهامات وارده  به تعدادي از بندهاي صورتجلسه شماره 468 شوراي اسلامي شهر ملارد در جلسه مطرح كه پس از بحث و بررسي  به شرح ذيل تصميم گيري شد. 1- در خصوص بندهاي شماره سه و سي و سه آن فرمانداري محترم كه دلايل عدم موافقت شوراي اسلامي را جويا شده بودند مقرر گرديد اعلام شود با توجه به نص صريح ماده 80 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور كه تصريح دارد : «مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون   در صورتيكه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجرا مي باشد و در صورتيكه مسئولين ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند شورا موظف است ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.» درصورتيكه شورا در بررسي مجدد از مصوب مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود.  هيأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز (در اصلاحيه جديد ظرف 20 روز) به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. فلذا معروض مي دارد. اولاً : درخصوص بند 3 قبلاً اين شورا براساس وظيفه شرعي و اخلاقي و با رعايت قوانين و مقررات و در راستاي رعايت صرفه و صلاح شهر طي بند 9 صورتجلسه شماره 458 نسبت به تصويب مبلغ  يكصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 17 رديف 417703 جهت مداواي مرحوم كعب از شهروندان محترم شهر ملارد اقدام نموده بود ولي درخواست مجدد مبلغ پانصد ميليون ريال جهت هزينه هاي كفن و دفن نامبرده فاقد محمل قانوني و مستند حقوقي بوده و تصويب آن از سوي اين شورا با توجه به اينكه هيچ دليل قانوني براي پرداخت هزينه فوق از بودجه شهرداري و بيت المال وجود نداشت امكان پذير نبود. لذا با پيشنهاد دوم شهرداري طي بند 3 صورتجلسه 468 مخالفت شد. ثانياً : درخصوص بند 33 صورتجلسه نشست شماره 468 معروض مي دارد با توجه به عدم پيش بيني مبالغ درخواستي شهرداري در بودجه سال 91 و با عنايت به وضعيت مالي و كسري بودجه شهرداري تا اين تاريخ كه حتي امكان پرداخت به موقع حقوق پرسنل نيز ميسر نشده است و همچنين با توجه به اينكه پيشنهاد شهرداري جهت پرداخت مبالغ درخواستي فرمانداري و شوراي محترم تأمين به مبلغ 500 ميليون ريال از محل برنامه 306 (موضوع ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي و ...) و پروژه 3060909102 (كمك به مدارس – مساجد و اماكن ورزشي و ...) مغاير با پيش بيني هاي بودجه است و با عنايت به اينكه شهرداري محترم هيچگونه استناد قانوني جهت پرداخت مبالغ درخواستي فرمانداري محترم بدون مصوبه شورا را ندارد و درصورت ارسال پيشنهاد بعد از پرداخت مبالغ به شورا خلاف مقررات و قوانين عمل كرده است. فلذا تصويب پيشنهاد شهرداري از سوي شوراي شهر حجت و مستند قانوني نداشته و سه تن از اعضاي شورا درخواست شهرداري را خارج از حدود قوانين و مقررات تشخيص داده و رأي مخالفت دادند. علي ايحال اين شورا مستند به بند 33 ماده 71 جهت همكاري با شوراي محترم تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات اعلام آمادگي مي نمايد. ثالثاً : در صورتيكه آن فرمانداري محترم مخالفت اعضاي شورا با پيشنهادات شهرداري را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود و وظايف و اختيارات شورا تشخيص داده است درخواست مي گردد  مستند به ماده 80 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور آن فرمانداري محترم با ذكر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را اعلام تا اين شورا براساس همان ماده قانوني براساس مقررات اعلام نظر نمايد. درخصوص بند 37 : نيز معروض مي دارد سه تن از اعضاي شورا براساس وظايف ذاتي قانوني و  شرعي خود مستند به ماده 73 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور نسبت به استيضاح شهردار محترم اقدام و آخرين مصوبه اين شورا طي بند 2 صورتجلسه شماره 459 به آن فرمانداري محترم ارسال شده است و لذا اين تعداد از اعضاي شورا به اجرايي شدن مصوبه فوق الاشاره اصرار دارند. مطالب فوق الذكر نظريه سه تن از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر به نام آقايان همداني ، سيدلر و اكبري درخصوص بندهاي 3 و 33 و 37 ميباشد كه مرقوم گرديد. ( با 3 رأي ) ، مخالفين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري          در مورد بند 3 مرحوم كعب كه شهرداري طي نامه شماره 19205/145 مورخ 2/6/91 جمعاً به مبلغ 000/000/500 ريال درخواست نموده يا بند 33 كه صورتجلسه شوراي تأمين به شماره 38/224/م/62 مورخ 6/6/91 درخصوص پرداخت مبلغ 000/000/50 ريال در ايام برگزاري كنفرانس غيرمتعهدها   و نامه هاي شهرداري به شماره هاي 343/91/م/853 مورخ 6/6/91 و 340/91/م/853 مورخ 5/6/91 كه در زمانهاي ارسال نامه با توجه به اينكه متأسفانه جلسات شورا به ندرت تشكيل مي شد و با توجه به حساسيت موضوعات اعلامي بالاجبار شهرداري وجوه مذكور را پرداخت نمود و اين مبالغ مطابق تبصره 33 بند 2 ماده 77 كه يكي از وظايف شوراي اسلامي شهر را همكاري با شوراي تأمين تعيين كرده است پرداخت شده است. درخصوص بند 37 عليرغم نامه هاي شماره 3226/89 مورخ 2/6/91 ، 2842/31 مورخ 14/5/91 ، 2804/31 مورخ 12/5/91  2862/31 مورخ 15/5/91 ، 2908/31 مورخ 16/5/91 ،3125/89 مورخ 28/5/91 ، 3136/31  مورخ 31/5/91 ، 3539/31 مورخ 20/6/91 و 3178/31 مورخ 1/6/91 كه از سوي رياست شورا به فرمانداري و استانداري ارسال گرديده نحوه ورود اعضاي محترم شورا به طرح سوال و استيضاح مشخص شده است و متعاقب آن نامه هاي شماره 6851/1/2947 مورخ 18/6/91 ، 7385/1/2947 مورخ 1/7/91 و 8875/1/2947 مورخ 3/8/91 فرمانداري محترم شهرستان ملارد كه با توجه به عدم رعايت ترتيب نحوه ورود همكاران محترم را مغاير قانون  اعلام نموده است. لذا چنانچه اصرار به اين روند دارند با رعايت قانون كه در ذيل ماده 73 مانند ماده 78 و تبصره بند 9 ماده 6 آئين نامه داخلي شوراي اسلامي مي باشد اقدام مقتضي را مبذول بفرمايند. ضمناً به پيوست تصاويرشضنامه هاي فوق الذكر به حضور ارسال مي گردد./ موافقين : آقاي خلج و خانم حيات بيني ، مخالفين : آقايان سيدلر ، اكبري و همداني ، غايبين : آقايان آذرميان و شادمهري     اسامي حاضرين جلسه : 1- محرم خلج              2- سيدمهدي سيدلر               3- الهه حيات بيني   4- داود همداني        5- عارف اكبري           6- علي آذرميان (غايب)             7- اله يار شادمهري(غايب)       الهه حيات بيني منشي شوراي اسلامي شهر ملارد
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 08:11

صورتجلسه شماره 471

چهارصد و هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 3/8/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 08:06

صورتجلسه شماره 470

چهارصد و هفتادمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 17/7/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 07:58

صورتجلسه شماره 469

چهارصد و شصت و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 10/7/91 در محل شورا با حضور اعضاءبه رياست آقاي محرم خلج تشكيل
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 07:47

صورتجلسه شماره 468

چهارصد و شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 3/7/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 07:31

صورتجلسه شماره 467

چهارصد و شصت و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 27/6/91 دوشنبه رأس ساعت 15 در محل صحن شوراي اسلامي
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 07:29

صورتجلسه شماره 466

چهارصد و شصت و سومين جلسه رسمي شورا روز دوشنبه به صورت فوق العاده به شماره ثبت 3543/8 مورخ 19/6/91 در محل صحن شوراي اسلامي
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 08:14

صورتجلسه شماره 465

چهارصد و شصت و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 11/6/91 در محل شورا با حضور جناب آقاي بورد فرماندار محترم
سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 07:25

صورتجلسه شماره 464

چهارصد و شصت و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر ملارد در تاريخ 8/6/91 در محل شورا با حضور اعضاء به رياست آقاي محرم خلج تشكيل

فیلم

تشریح یکصدو شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ملارد توسط میثم طاهر آبادی سخنگوی شورای اسلامی شهر ملارد